Blog

 • 21/09/2019
  Creatie en Verdieping

  Je kunt je open te stellen voor de flow van 7 (afkomstig van de 7 sterrenstelsels vanuit het paradijs), vanuit het universum. Deze flow zorgt ervoor dat je creatie en verdieping kunt ontvangen.

  In het leven loop je je pad en wijk je ervan af door wat voor reden, of trigger, of uitdaging dan ook. Dan voel en ervaar je je innerlijke kompas en je voelt intuïtief waar je heen mag gaan. Hoe meer je van je pad afbent gegaan, hoe sterker je de terugweg zult ervaren. Het is net als met boos worden. Je kunt je wel opwinden over een bepaalde kwestie, of over iemand, maar je mag je ook weer afwinden. En dat is helemaal goed, want meestal (als je de confrontatie aan wilt gaan, en het proces wilt doorgronden en doorleven), heb je er iets van geleerd. Op het moment dat je je pad beloopt, en de ervaringen doormaakt en doorleefd, kan er een moment komen dat je een inzicht verkrijgt over of in jezelf. Je ervaart en ontmoet op dat moment als het ware het punt in jezelf dat resoneert met de grote leegte. Nada. Dit begrip suggereert dat er niets bestaat in dat moment. Niets is minder waar. De leegte ervaren is je al één voelen met God, met de spirituele hiërarchie. Met allen die op dat moment aangesloten zijn op die resolutie of trillingsfrequentie.

  In de leegte is het heelal met alle kennis, licht en geluid die op dat moment voor jou toegankelijk zijn, omdat ze dan meetrillen met jouw frequentie. Dat is het gedeelte van het voor jou zichtbare trillingsspectrum dat zich op dat moment aan jou openbaar.

  Begrijp je, zoals de regenboog bestaat uit verschillende kleuren, ieder op een eigen trilling bestaand en zichtbaar en op de grenzen van de afzonderlijke kleuren in elkaar overgaand en vloeiend omdat de tussenliggende trillingsfrequenties elkaar naderen.

  Zo bestaat alles wat in het heelal in de leegte is uit verschillende frequentie die elkaar soms naderen en in elkaar overvloeien, en soms heel duidelijk op zichzelf zijn. Deze vormen en elementen drijven mee op de onderliggende tonen van het Unified Energy Field. Zie het als een soort alom vertegenwoordigde lopende band waarop alle bestaansvormen meedrijven (in het bewustzijn, het besef, dat ze uitkomen waar ze wezen moeten), en tot ons komen, in een ontmoeting.

  Dit Unified Energy Field kent een alles omvattend, liefhebbend, zorgdragend en uitdagend bewustzijn, en we noemen het ook wel God.

  De energie die in dat veld is, en ervoor zorgt dat alles (denk aan het natuurkundig begrip: actie geeft reactie, en zonder actie geen verdere reactie), in beweging wordt gebracht. Dit heet of liever gezegd is, het principe van de Godin.

  Deze 2 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: vorm en structuur; energie en beweging.

  Het Field is verder opgebouwd uit structuren, basiselementen, atomen die bekend zijn van uit de Quantum Science, en die DNA bij zich dragen.

  Denk hierbij ook aan de Quantum Leap van 17 oktober jl (2010). De elementen vanuit het Field, kenden toen een verwijding van de afstanden ten opzichte van elkaar. Een voorbeeld zou je kunnen vinden in het begrip tijd, in deze tijd richting 2012.wat onderzocht is, uitgelegd is in de relativiteitstheorie van onze geliefde heer en meester Einstein. In die momenten van verwijding tussen de elementen die de structuur van het Field vormen, ontstond toen een extra mogelijkheid om de energie, kracht en liefdevolle wijsheid van het alomvattende bewustzijn van God en Godin te tonen aan de mensheid. Mensen, of liever gezegd, het bewuste deel van de mensen, het zijn, kregen toen een extra mogelijkheid om aan te haken, mee te liften als het ware, in te loggen op het versterkte Web (met alle kennis en doorlinken) van God en Godin. Effe googelen met God en Godin.

  Het is mogelijk om aan te haken op God en Godin met dat deel van jou wat mee resoneert met de trillingsfrequentie van dat deel van God en Godin dat bij je past. En dat is dan ook precies hetgeen wat bedoeld wordt als de heren en dames van kerk en samenleving zeggen: je kunt God ervaren, maar weet dat het bewuste zijn en het zijn van God en Godin zo groot is, dat het alle mogelijke begrip ervan te boven gaat. Op psychisch niveau zou je als het ware psychotisch kunnen worden, als je buiten je eigen mogelijkheden van je bestaan, je zijn stapt en God in zijn alomvattende volheid wilt ervaren.

  Je kunt dit bewustzijn in zijn geheel niet begrijpen, niet vertalen met de tools, je referentiekader wat tot je beschikking staat. Je raakt van God los, je raakt jezelf kwijt in die immense Hypermarché die God en Godin heet.

  Deze kennis is voor diegenen die oren hebben, die horen wil.

  Op energetisch niveau, zou je kunnen verbranden. De trilling is zo hoog dat het beperkte trillingsbereik van je lichaam als het ware een overload krijgt. De stoppen staan door, en de elektrische bedrading van het systeem, raakt oververhit en bezwijkt. Dit is een puur natuurkundig begrip. Je kunt het als volgt zien. Stel, je hebt een laboratorium setting, waarbij in een bepaalde ruimte een energieveld is geschapen, waarbij atomen rond elkaar bewegen. Ze bewegen op een bepaalde wijze, tempo en afstand ten opzichte van elkaar. Hier is energie voor nodig, warmte (het opstoken van de kachel of het vuur). Hoe sneller je de atomen ten opzichte van elkaar wilt laten bewegen, hoe meer energie en dus warmte je aan deze setting moet toevoegen om de atomen sneller te laten bewegen, trillen. Nu is het mogelijk om door oefening het systeem er als het ware aan te laten wennen (door oprekking en weer in ruste te laten herstellen van de systemen) om het trillingsbereik ervan te laten vergroten. Dit heeft tijd nodig, en ook oefening. Door oefening worden er meerdere energetische banen geschapen om de elementen die ten opzichte van elkaar, de verbindingen dus, te laten versterken. Voorbeeld: als je het leerproces in je hersenen aanspreekt, worden de neurologische banen/paden (axonen en dendrieten) versterkt en uitgebreid. Door deze paden te versterken, is het mogelijk om je systeem zo te upgraden dat het een steviger en vernieuwde basis vormt voor het kunnen ontvangen en functioneren op een hoger trillingsniveau. Doordat je je bereik op deze wijze uitbreidt, ben je op een gezonde en natuurlijke manier/wijze in staat om meer waar te nemen. In dit geval is je fijnstoffelijke wijze van waarnemen uitgebreid. Je neemt meer waar, en zult op deze wijze steeds meer in staat zijn om andere, hoger in trilling zijnde wezens, vooral lichtwezens, meesters en andere bewustzijnsvormen waar te nemen.

  Sterker nog, ju kunt op enig moment oog in oog met God en Godin kunnen komen te staan. Dus waarnemen met ogen, ligt op een hoger trillingsniveau dan horen, weten of voelen. Wie levert nu de energie voor het hoger of harder laten branden van het trillingskacheltje en hoe krijg je daar toegang toe.

  De energie wordt geleverd door de Heilige Geest of Spirit, de Shekinah. Zij is in staat om mensen aan te raken met haar energie (bijvoorbeeld, het mysterie van Pinksteren). En op het moment dat je er ontvankelijk voor bent, oren hebt die horen, en ogen hebt die zien. Andersom geldt het ook: ben je niet ontvankelijk, sta je niet open voor die energieën, dan kan je weten, horen, zien, ruiken, je zintuigen (die corresponderen weer met toon of lichtfrequentie), niet worden aangeraakt en gestimuleerd worden door de Shekinah. Ook wel het vrouwelijke aspect van God genoemd: Asherah (Ishtara).

  © Isis Verhagen, september ’19

  Lees meer
 • 25/05/2018
  Het mannelijk en het vrouwelijk principe

  Vandaag zal ik jullie iets vertellen over het mannelijk en het vrouwelijk principe.

  Mijn man en ik hebben dit lange tijd gekoesterd, en dat doen we nog. Nu is echter de tijd aangekomen, dat we jullie na langere tijd hierover in onwetendheid te zijn geweest, gaan verkondigen, hoe jullie stand van zaken is, en wat of deze principes voor ons inhouden.

  Vele landen zijn wij gepasseerd om onze kennis en wijsheid te delen. Het mannelijk principe, zoals jullie zeggen, het hart, is tevens het vrouwelijk principe. Het Hart kent geen onderscheid, omdat het Hart een weerspiegeling van het Al is.

  Het Al is gevormd vanuit de Oerbasis, ook wel Oerbron genoemd. De Oerbron is vrouwelijk van aard, en droeg en draagt, vanuit vruchtbaarheidsoogpunt gezien, het mannelijk principe in haar mee. Beide elementen zijn nodig om te kunnen baren. Echter, het vrouwelijk karakter ervan maakt dat het bepalend is om te kúnnen baren. Je kunt het zien als een oerdrive, een oerinstinct. Dat is de wijze waarop de natuur georganiseerd is, en ook de reden waarom sommige wezens die nog dicht bij de oorspronkelijke natuur staan, in staat zijn (gesteld) om vanuit het zelf en zonder fysieke partner te kúnnen baren. Zij volgen, gelijk de natuurlijke ordening, het oerinstinct, dat in evolutionair oogpunt nog dicht en diep in hen genesteld is.

  Mededogen, en compassie zijn middelen (tools) om dit oerprincipe naar buiten te kunnen brengen en te kunnen hanteren.

  Creatie, het scheppend vermogen, komt voort uit dit oerprincipe en, gecombineerd met het ruimtelijk denken, dat nu vooral in de linkerhersenhelft, oftewel het mannelijk deel van het wezen, het ordenend en richtinggevend principe, gecoördineerd en geleid wordt. Leiden wil hierin niets anders zeggen dan dat een barend en creërend principe geleid wordt, gelijk een wijnrank geleid wordt om de vruchten, de druiven, makkelijker te kunnen oogsten, wijnrank en leidsel, creëren als in een scheppend vermogen, de druif zelf, dewelke wordt geoogst in de oogsttijd.

  Je ziet, beide principes zijn leidend én oogstend. Beiden zijn noodzakelijk om een schepping tot stand te kunnen brengen. Zaaien en oogsten zijn in wezen één, gelijkwaardig aan elkaar. Gelijk wij ook zijn. Iets dat veelal, door de geschiedenis heen, niet gezien en erkend werd.

  Dat is in wezen de ‘fout’ die gemaakt is om tot bewustzijn te kunnen geraken. Fout wordt door velen gezien als zijnde ‘slecht’. Echter wij zien dat als niet slecht. Wij zien dat als een wezenlijk verschil, wat tot onderscheidend vermogen en herkenning leidt tot je eigen (paranormale) vermogens: een uitbreiding van de werkelijkheid, die als jouw werkelijkheid gezien wordt. Hier op aarde, die wij geschapen hebben vanuit de Oerbron, opdat deze schepping zou kunnen leiden tot bewustzijnsverruiming, wat het uiteindelijke doel was vanuit de schepping, zoals die in eerste instantie bedoeld en gecreëerd is.

  Echter, er hebben zich omstandigheden voorgedaan die hersteld mogen worden aan de ene kant, en die veroorzaakt zijn door de andere krachten, de zijnde niet-licht, dan wel valse lichtkrachten (de andere kant), die vanuit een overdrive en lerend principe tot ons zijn gekomen vanuit een andere schepping of universum. Dit andere universum was gecreëerd door een leider van deze schepping/dit universum, die oorspronkelijk ook vanuit de Oerbron stamde, echter, die een ander principe vertegenwoordigde: het principe van onwetendheid en onbegrip. Wij noemen dit ook wel het duister, het onbewuste. Het vrouwelijke is hier lange tijd aan toegeschreven door kerkvaders, die geruime tijd niet op de hoogte waren of wilden zijn van het onderscheid tussen beide principes. Het onderscheid tussen beide principes is principieel van aard, en beide principes dienen niet met elkaar verward te worden. Juist door het dominerende aspect van onwetendheid is dit echter wel gebeurd.

  De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat juist het onbewuste principe, gekenmerkt door onwetendheid, onbegrip en het willen creëren van macht over zachte (meer vrouwelijk georiënteerde) vermogens, die als zwakker werden gezien, en als er niet toe doenend, er excessen werden geschapen die het zachtere, barende, vrouwelijke principe overschaduwden. Juist door de eigenheid van dit onbewuste principe, wat in wezen mannelijk van aard was, en niet vrouwelijk.

  Deze gebeurtenissen zijn verwerkt in een veld met meerdere spelers die de oorspronkelijke oerspelers hebben meegeholpen om een uitweg uit deze benarde situatie te vinden.

  Dit spel (zo boven, zo beneden) van uitwerkingen en ontwikkelingen heeft zich in dit universum uitgespeeld, terwijl de oorspronkelijke spelers van dit universum, verwanten van deze leider waren, ook al speelde de achtergrond van dit spel, zich op een ander niveau, en in andere tijd af. Zo boven zo beneden en zo heeft dit spel zich in alle lagen en in alle niveaus laten gelden.

  Wij hebben allen de keuze gemaakt, om te helpen dit spel te verduidelijken en uit te rafelen voor de oorspronkelijke spelers, die direct uit de Oerbron stammen.

  Zoals ik al zei, was de oorspronkelijke speler, de leider van de andere schepping, mannelijk van aard, en ontstond er verwarring ten aanzien van de oorspronkelijke speler van dit universum, deze schepping. Hem werden eigenschappen toegedicht, die niet van hem waren, maar van deze andere leider. Echter, deze eigenschappen, zijn wel eigenschappen die ontwikkeld zijn in het Al, omdat het Al, het Al kent en creëert en vrouwelijk van aard is, in combinatie met mannelijke eigenschappen, die in aanvulling en gelijkwaardigheid naast elkaar bestaan.

  De verwarring die ontstond, heeft vele era geduurd, en nu is de tijd aangebroken dat zowel de leider van dit universum of deze schepping, als zijn vrouwelijke partner, de Godin, weer in de openbaarheid mogen komen, zoals zij werkelijk zijn: liefde & licht; compassie & mededogen; respect & gelijkwaardigheid, vanuit zachtheid & gelijkwaardigheid, zoals het oorspronkelijk bedoeld is.

  Alle medespelers die die mogelijk gemaakt hebben dat deze ontwikkeling en evolutie tot een goed ‘einde’ en een nieuw begin mochten komen, worden oneindig dankgezegd en geëerd vanuit het Allerhoogste en vanuit Al dat Is, de Oerbron, ook wel Oergodin genoemd: het vrouwelijk beginsel dat het mannelijk beginsel in haar draagt en via het vrouwelijk principe en het mannelijke principe tot éénheid en helderheid van creatie wordt gebracht.

  Op de ruïnes van het Oude, bloeit de Roos van het Nieuwe….!

  In oneindige liefde en zegeningen

  Maria Magdalena,

  Channeling via Isis Ishariyam Migdal

  © Isis Verhagen

  Lees meer
 • 20/05/2018
  Pinksteren, net even anders

  Een alternatief op Pinksteren

  (Zaterdag 19 mei 2018 kwam ik deze tekst van een bevriende collega tegen, na overleg en toestemming heb ik deze tekst, o.v.v. haar naam en copyright, geplaatst, tezamen met mijn reactie….)

  Oorspronkelijke tekst van Cormael

  Wish you a plentiful Harvest

  Originally Pentecost has a total different meaning compared to what the Christians eventually made of it. The original name is Shavuout and was all about ‘The First Fruits of God’s Harvest’.

  Sharing a part of your autumn-wheat ‘with the poor and the stranger’ and offer some of it in the temple, fifty days after Passover.

  As described in Leviticus 23: 10-22 there is also a lot of ritualism of it of course. As I don’t have anything with organized religion, with all due respect, I still feel the significance of this feast, because it is ancient and it makes sense that you share some of your harvest with guests and the poor.

  Plus bringing in a plentiful harvest still is, in whatever form, a reason for celebration after all.

  So, what is my reason for celebrating: I celebrate the good in the people and send a wish to the Cosmos for Universal Peace.

  © Cormael 2018/19/05, www.cormael.com

  Mijn vrije vertaling van deze tekst:

  Oorspronkelijk had Pinksteren een heel andere betekenis dan wat de christenen ervan gemaakt hebben. De originele naam is Shavuout en had helemaal betrekking op de eerste vruchten van Gods oogst. Het delen van een gedeelte van je geoogste herfsttarwe met de armen en de vreemdeling plus een gedeelte ervan te offeren in de tempel, 50 dagen na Pesach.

  Zoals beschreven in Leviticus 23: 10-22, is er natuurlijk sprake van een heleboel rituelen.

  Alhoewel ik niks heb met georganiseerde religie, met alle respect, kan ik wél de significantie van dit feest voelen, gezien dat het gebruik oud is en ook dat het logisch is, dat je iets deelt van je oogst met gasten en armen.

  Daarbij komt: een goede oogst binnenhalen is, in welke vorm dan ook, een reden voor een felicitatie en het vieren ervan waard.

  Dus wat is mijn reden voor feest vieren? Ik eer het goede in mensen en stuur een wens naar de kosmos voor universele vrede.

  Mijn reactie erop

  Als eerste wil ik hierover kwijt dat deze vertaling van Pinksteren veel toegankelijker is dan de Christelijke uitleg van vlammen boven op het hoofd van de apostelen, inderdaad, alleen de apostelen. Het gewone volk deed daar niet aan mee. Oftewel deelde niet mee in spirit.

  Daar waren ze niet toe in staat, was het idee, wel werd ze opgelegd om het te móeten kunnen. Via de apostelen oftewel de priesters, die daarvoor in de plaats waren gekomen.

  De beginselen van de eerste kerk, ná de stroming waarin Yeshua de verhalen vertelde over de verschillende beginselen, de RK-kerk werden opgetekend in een vertekend en vele malen vertaald (echter niet direct vanuit het Aramees, de taal van Yeshua) wereldboek: de bijbel….

  Ik herinner me nóg de plaatjes die ik op zondagsschool in m’n catechese schrift moest plakken: waaronder de vlammen op de hoofden van de apostelen.

  Een absoluut effectieve visuele leermethode voor jonge, visueel ingestelde kinderen. Beproefde leermethode ook. Deze werd al toegepast in de middeleeuwen, waar het ongeletterde klootjesvolk zich mocht vermaken met de plaatjes aan de muur van de kerk… Lezen konden ze toch niet, Latijn verstonden ze ook niet. De boodschap van de priester moest wel overkomen. Kosten noch moeite werden gespaard om hele kerken vol te kalken met opvoedkundige plaatjes. Kosten die moesten worden opgebracht door de onderdanen van de kerk (het volk). Elke blik die iemand eraan besteedde, ging gepaard met donder en bliksem vanaf de preekstoel. Reken maar van yes dat dit in het visuele cortex geheugen gegrift werd en gestaag doorsijpelde naar en in andere bewustzijnslagen waaronder het collectieve.

  Nu snap ik best dat met vlammen de heilige geest oftewel spirit bedoeld werd. Het heikele punt is echter dat het weer gekoppeld werd aan de suprematie van de priesters/apostelen. Het hele principe van delen van spirit/heilige geest, het indalen in corpus met als bedoeling een levend lichaam te worden en zijn, werd onbegrijpelijk, niet te vatten of vast te grijpen en daarmee te verinnerlijken met als doel in woord en daden te uiten en wederom te delen, onmogelijk gemaakt, niet toegankelijk. Het verhaal bleef een mythe, de ware Spirit werd gemystificeerd en kwam ergens, of, liever gezegd, nergens terecht en verdween in een wolkje dat door de wind weggeblazen werd, vergelijkende wijze gesproken….

  Ergens relateerde het aan datgene wat in het spirituele bewustzijn leefde - voor mensen - het waardevolle en zingevende collectieve geheugen en bewustzijn en gecombineerd met de gecreëerde verwarring werd het tevens ontoegankelijk voor herkenning en toepassing ervan in het dagelijkse leven en bewustzijn.

  Prettige Pinksteren

  © www.tempelindeordevandewitteroos.nl Isis Verhagen, 20 mei 2018

  Lees meer
 • 28/01/2017
  De Hand van God de Allerhoogste

  Ik bevond mij in een, voor mij, lastige situatie: alles leek tegen te zitten, er werd zoveel aan me getrokken dat ik mijn eigen hart niet meer kon voelen, en ook bijna geen verbinding meer kon leggen met mijn Twin, ik voelde me moe, en wilde mijn gedachten op een rijtje zetten, mijn hoofd draaide overuren, en mijn lichaam was letterlijk misselijk. Er zat maar één ding op voor me, om te doen, ik ging liggen in meditatie, vervolgens gebeurde het: Ik ging omhoog. Eerst kwam ik langs de Demiurg, de valse God, waar ik al eens eerder was geweest, en die stelde me toentertijd allemaal vragen die nergens toe dienden. Ik liet hem en ging verder, mijn hart wilde naar God, de Allerhoogste, ook hier was ik al eerder geweest: ik kreeg tijdens een sjamanistische sessie die ik gaf, een visioen waarin de hemelpoorten voor me open draaiden, en ik zo (zonder sleutel en tot mijn stomme verbazing) naar binnen kon... De deuren waren hoog en lichtblauw, een kleur pastel blauw die ik niet met woorden verder omschrijven kan, zo sereen, in balans en vredig.

  Overigens, in een andere droom, was ik daar al eens eerder geweest, en had daar een confrontatie gehad met een in het rood geklede figuur die ik maar al te goed ken, iemand die het vrouwelijk principe geen warm hart toedraagt en er is hem alles aan gelegen, om dit vrouwelijk principe letterlijk ‘onder het vloerkleed te vegen’. De confrontatie liep op dat moment goed af, en deze figuur kon op een rustig plekje even gaan nadenken. Naderhand heb ik hem nog meerdere malen ontmoet, waarover in een andere blog meer.

  Ik liep in een witte jurk, naar een grote zaal toe, die ik ‘het Hof’ noem, en kwam eerst langs veel mensen die met elkaar aan het debatteren waren. Er zat een grote gedaante op een troon aan het hoofd van de zaal, hij bekeek glimlachend de mensen. Ik keek ernaar, en observeerde hen. Toch had ik maar één doel: naar die man aan het hoofd van de zaal toegaan en bij hem zijn.

  Hij lachte naar me, en vroeg of ik naast hem wilde gaan zitten, aan de rechterkant van hem, op een stoel. Ik ging zitten, en kon het niet laten: ik omhelsde hem, hij drukte zijn voorhoofd tegen het mijne, en zijn wang tegen mijn wang. Ik wilde niets liever dan tegen hem aankruipen. Heerlijk warm en vertrouwd.

  Toen ‘vertelde’ ik hem (telepathisch) waarvoor ik gekomen was, en waar ik tegen aan liep. Hij glimlachte naar me, en liet me iets zien. Ogenblikkelijk begreep ik dat het een kwestie van perspectief was , alles was onder controle, onder zijn controle. Ik keek hem weer, begrijpend aan, hij glimlachte slechts….

  Langzaam gleed ik weer terug naar het hier en nu, ik opende mijn ogen, en zag dat ik keek naar een schilderij wat ooit iemand voor me gemaakt had: mijn hogere zelf. Verbeelde ik het me nu, of zag ik zijn gezicht in het schilderij?

  Ik werd op dat moment geroepen en de dagelijkse gang van zaken nam zijn keer, en ik deed wat ik te doen had.

  Later die dag, besefte ik ineens dat ik een boodschap had meegekregen. Die luidt als volgt:

  De kracht van het geheel kan tot macht leiden in de hand van diegene die op de macht over de wereld uit is en tot kracht van diegene die tot in de diepste vezels van zijn of haar bestaan bereid is om het geheel van de werelden te dienen, hoe zwaar deze missie ook is.

  Service to others instead of service to self.

  Het leven zelf zal het openbaren, omdat het leven zelf geleid wordt door de Allerhoogste. Degeen die dit schuwt, of die andersgezind is, ervaart slechts leegte in plaats van Leven in al haar volheid en overvloed.

  Verlangen naar meer is gebaseerd op het besef van die leegte.

  Besef van overvloed is gebaseerd op vertrouwen in Al dat Is.

  De Hand van Al dat Is, is tastbaar in het Leven, als ware het de blauwdruk van Leven gemanifesteerd in besef en vertrouwen in Leven en de reflectie daarvan.

  Dit te herkennen en te erkennen, is onderdeel van de levensreis: de stappen die je zet, zijn te leren, en vormen onderdeel van je bestaan.

  Het lijken wellicht woorden waarvan je denkt: natuurlijk, logisch!

  Echter, denk er eens over na… Hoe voelt en is dit voor jou?

  Isis Verhagen

  © Isis Verhagen Tempel in de Orde van de Witte Roos Niets uit deze uitgave mag gedupliceerd of verspreid worden zonder toestemming van de auteur. All Rights Reserved

  Lees meer

© 2022 Tempel in de Orde van de Witte Roos

LEVEN VANUIT JEZELF, IS LEVEN VANUIT JE PASSIE